SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu snackbox.lt“ interneto svetainėje susijusios nuostatos.

„Snackbox“ prekinis ženklas priklauso UAB „Superbiuras“. UAB „Superbiuras“ Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 304245683, PVM mokėtojo kodas LT100010288115.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Prekėmis laikoma Pardavėjo teikiama produktų pristatymo prenumerata (toliau „Prenumerata“), kuri vykdoma sutartu periodiškumu, pristatant sutartu adresu už tam tikrą mokestį.

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama interneto svetainėje „snackbox.lt“, laikoma slapta ir neviešinama.

 1. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę užsakyti prenumeratą „snackbox.lt“ interneto svetainėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas negali grąžinti prekių šiais atvejais:

3.2.1. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudoti terminas;

3.2.2. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas privalo turėti įgaliojimus veikti įmonės vardu, kuriai bus tiekiami produktai ir išrašomos PVM sąskaitos-faktūros už jų pateikimą.

4.3. Pirkėjas privalo pranešti apie pristatymo adreso pasikeitimą elektroniniu paštu info@snackbox.lt 7 (septynias) dienas prieš sutartą pristatymo dieną.

4.4.  Pirkėjas privalo pranešti apie vaisių pristatymo atšaukimą (pvz., jei kliento nebus biure) elektroniniu paštu info@snackbox.lt 3 (tris) dienas prieš sutartą pristatymo dieną. Laiku to nepadarius, Pirkėjas apmoka tos dienos vaisių ir pristatymo išlaidas.

4.5. Užtikrinti apyvartinės taros tinkamą sandėliavimą, apsaugą ir grąžinimą laiku. Praradus ar sugadinus tarą Pirkėjas privalo atlyginti susidariusius nuostolius 15 eur už kiekvieną taros vienetą.

4.6. Užtikrinti, kad apyvartinėje taroje nebūtų laikoma kitų tiekėjų produkcija ar kitos paskirties prekės, taip išlaikant „Snackbox“ prekinio ženklo įvaizdžio kūrimą UAB „Superbiuras“ atsakomybėje.

 1. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu sutartą dieną.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja keisti produktų sudėti prenumeratoje atsižvelgiant į Pirkėjo komentarus, tačiau esant tam tikroms aplinkybėms Pardavėjas gali būti priverstas ignoruoti Pirkėjo pageidavimus.

 1. Prenumerata, jos kainos ir apmokėjimo tvarka

7.1. Prenumeratoje nėra nustatytas arba nurodytas tikslus produktų kiekis, vertė ir asortimentas. Prenumeratos sudėtis sudaroma Pardavėjo nuožiūra ir gali keistis bet kuriuo metu su ar be atskiro įspėjimo.

7.2. Prenumeratos kainos interneto svetainėje gali būti keičiamos  bet kuriuo metu ir yra nurodomos eurais be PVM.

7.2. Pirkėjai turintys galiojančią prenumeratą apie kainų pasikeitimus informuojami prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kainų pasikeitimo dienos el. paštu, pateiktu, užsakant prenumeratą.

7.3. Pirkėjas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą už praėjusį mėnesį pateiktas prekes banko mokėjimo pavedimu per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

7.4. Pirkėjas užsakymo metu nurodytu el. paštu gauna elektroniniu būdu sudarytą PVM sąskaitą-faktūrą už praėjusį mėnesį pateiktas prekes per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo išrašymo dienos.

7.5. Pirkėjas negavęs PVM sąskaitos-faktūros už praėjusį mėnesį pateiktas prekes iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos, privalo apie tai pranešti telefonu +370 610 43103 ar el. paštu info@snackbox.lt kitaip laikoma, kad PVM sąskaita-faktūra buvo gauta.

 1. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

8.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.3. Prekių pristatymo mokestis į vieną pristatymo vietą (biurą) Vilniuje ir Kaune - 2,99 Eur, kituose miestuose - 6 Eur, jei Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitaria kitaip.

8.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Pardavėjas siekia Pirkėjui pristatyti aukščiausios kokybės produktus ir užtikrinti jų galiojimą mažiausiai 5 dienoms nuo jų pristatymo (negalioja greitai gendantiems produktams ir vaisiams) . Išskirtinais atvejais produktų galiojimas gali būti trumpesnis.

 1. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 1. Prenumeratos nutraukimas

11.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prenumeratos bet kuriuo metu informuodamas Pardavėja el. paštu info@snackbox.lt 7 (septynias) dienas prieš numatytą pristatymo dieną. Prenumeratos atsisakymas neatleidžia Pirkėjo nuo atsakomybės atsiskaityti už suteiktas paslaugas.

11.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti Pardavėjo prenumeratą bet kuriuo metu.

 1. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Į VIRŠŲ
Sveiki, aš esu SnackBox DI asistentas, Klauskite!

Virtualus asistentas

Tai yra dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis virtualus asistentas, skirtas konsultuoti klausimais, kurie yra susiję su šios parduotuvės kontaktine informacija bei katalogu. Konsultantas veikia sąveikaujant su OpenAI GPT-3.5-turbo ir šiuo metu yra BETA versijoje, todėl galimos gramatikos klaidos ir kiti netikslumai. Siūlome jums šio virtualaus asistento pagalbą, kaip naują paieškos ir konsultavimo patirtį mūsų el. parduotuvėje.
170
Sprendimas: eShoper
Close Speech Clear Avatar